ASEAN VIETNAM 2020

2 ngày 4 giờ trước

Trang mạng “Foreignpolicy” ngày 31/7 đăng bài viết nhan đề: “Việt Nam đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ASEAN”, trong đó đánh giá cao Việt Nam trong vai t

3 ngày 12 giờ trước

Việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã mang lại sự năng động mới, những nhân tố mới, cùng với các nước xây dựng một ASEAN