Bầu cử Tổng thống Honduras: Tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại 8 khu vực - Mỹ khuyến cáo công dân thận trọng