Bệnh nhân COVID-19 số 91 được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh nhân COVID-19 số 91 được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh nhân COVID-19 số 91 được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh nhân COVID-19 số 91 được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy