Cảnh báo thủ đoạn làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng

7 tháng 1 tuần trước
Một số chủ doanh nghiệp dùng chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả để tạm ứng tiền, hàng hóa và lòng tin của đối tác.