Đại học Nông lâm Thái Nguyên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ