Đàm phán thành lập chính phủ tại Đức: Liên đảng bảo thủ của Thủ tướng Merkel đạt thỏa thuận về nguyên tắc với SPD