Đêm 12/1, khu vực Bắc biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh