Dịch bệnh COVID-19: Bốn bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện

Dịch bệnh COVID-19: Bốn bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện