Đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất phân bón thông minh đầu tiên trong nước