Giẫm đạp tại một buổi tiệc ở Brazil khiến 9 người thiệt mạng

Giẫm đạp tại một buổi tiệc ở Brazil khiến 9 người thiệt mạng
Giẫm đạp tại một buổi tiệc ở Brazil khiến 9 người thiệt mạng
Giẫm đạp tại một buổi tiệc ở Brazil khiến 9 người thiệt mạng
Giẫm đạp tại một buổi tiệc ở Brazil khiến 9 người thiệt mạng