Hàn Quốc, Mỹ bàn cách phối hợp hành động sau đàm phán cấp cao liên Triều