Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) di dời gần 40.000 lồng bè nuôi thủy sản để tránh trú bão số 6

Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) di dời gần 40.000 lồng bè nuôi thủy sản để tránh trú bão số 6
Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) di dời gần 40.000 lồng bè nuôi thủy sản để tránh trú bão số 6
Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) di dời gần 40.000 lồng bè nuôi thủy sản để tránh trú bão số 6