Khai mạc tuần phim APEC 2017 tại Đà Nẵng

4 tháng 1 tuần trước