Kiểm tra ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

6 ngày 4 phút trước