Liên kết trong sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững

1 tháng 3 tuần trước

 

Việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp kiểm soát, nâng cao chất lượng nông sản, ổn định khâu tiêu thụ và là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp bền vững. Hiện nay, việc sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đã và đang được các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, hình thành các chuỗi sản xuất, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản cũng như thu nhập cho người dân.

Viết bình luận

Tin liên quan