Nâng cao chất lượng Chương trình “Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”