Nhiều đoạn đê Nam Định xung yếu nằm trong vòng nguy hiểm

2 tháng 2 ngày trước