Nhiều đoạn đê Nam Định xung yếu nằm trong vòng nguy hiểm

5 ngày 8 giờ trước