Nổ hầm mỏ ở Đức, hơn 30 người bị mắc kẹt

Nổ hầm mỏ ở Đức, hơn 30 người bị mắc kẹt
Nổ hầm mỏ ở Đức, hơn 30 người bị mắc kẹt
Nổ hầm mỏ ở Đức, hơn 30 người bị mắc kẹt