Phòng chống thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

7 tháng 1 tuần trước
Gia tăng số vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Xuất hiện các “lò” sản xuất, chế biến nguồn hàng từ trong nước. Các đường dây quy mô hơn, cách thức hoạt động tinh vi hơn.