Sơn La: Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên các dân tộc tham gia hiến máu tình nguyện

Sơn La: Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên các dân tộc tham gia hiến máu tình nguyện
Sơn La: Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên các dân tộc tham gia hiến máu tình nguyện
Sơn La: Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên các dân tộc tham gia hiến máu tình nguyện
Sơn La: Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên các dân tộc tham gia hiến máu tình nguyện