Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn làm thiệt hại 9 kiot, một căn nhà