Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ tiễn sinh viên về quê đón Tết Canh Tý 2020

Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ tiễn sinh viên về quê đón Tết Canh Tý 2020
Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ tiễn sinh viên về qThành phố Hồ Chí Minh: Lễ tiễn sinh viên về quê đón Tết Canh Tý 2020uê đón Tết Canh Tý 2020
Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ tiễn sinh viên về quê đón Tết Canh Tý 2020