Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt 800.000 người