Tổng thống Mỹ chưa đồng ý dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ chưa đồng ý dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc
Tổng thống Mỹ chưa đồng ý dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc