Vấn đề Brexit: Anh thừa nhận chưa có đánh giá cụ thể về tác động đối với nền kinh tế